...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สอนศิลปะออนไลน์ โดยครูนิติวุฒิ แก้วรักษา...
 
 

 

 
 
 
     
 

ชื่อ นายนิติวุฒิ    แก้วรักษา  ตำแหน่ง  ครู  อันดับ ค.ศ.3                                   
เชื้อชาติ  ไทย  สัญชาติ  ไทย ศาสนา พุทธ                          
เกิดวันที่  17  มีนาคม  2527                                                               
ภูมิลำเนาบ้านเลขที่  77/4   ถ.พิศาล   ต.เมืองพล   อ.พล  จ.ขอนแก่น                               
ชื่อบิดา  นายปรีชา   แก้วรักษา   อาชีพ  ข้าราชการบำนาญ                   
สถานที่ทำงาน   กองการศึกษา เทศบาลเมืองเมืองพล                                       
ชื่อมารดา  นางทองสุข   แก้วรักษา  อาชีพ  รับราชการครู                                 
สถานที่ทำงาน   โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์                                            
ชื่อคู่สมรส  นางสาวยุวดี  แก้วรักษา  อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว                                                         
อุปสมบท ณ    วัดจันทนรัตนาราม    เมื่อ 2 เมษายน  2553                                 
รับราชการทหารสังกัด  กรมทหารช่าง  เมื่อ  1 พ.ค.50  ปลดประจำการเมื่อ  1 พ.ค.51     
เริ่มรับราชการ ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย    อัตราเงินเดือน 7,940                        
สังกัด   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวง ศึกษาธิการ                     
เมื่อ วันที่  16  ตุลาคม 2552  บรรจุครั้งแรกที่  โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม           
เกษียณอายุราชการ ปี  พ.ศ. 2587                                                                                       
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม      
สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวง มหาดไทย                                      
ปัจจุบันพักอยู่บ้านเลขที่  77/4  ตำบลเมืองพล  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น                          
อุปนิสัย   เรียบร้อย  ,  มุ่งมั่นในการทำงาน                                                                              
คติพจน์ในการทำงาน  อุปสรรคคือเพื่อนร่วมทางสู่ชัยชนะ                                                                                                         ความสามารถพิเศษ 1.ศิลปะ 2.คอมพิวเตอร์สำนักงาน  3.คอมพิวเตอร์กราฟิก

 
     
 
 
     
 

ระดับการศึกษา

ชื่อสถานศึกษา

.ศ.

วุฒิ/วิชาเอก

ประถมศึกษาตอนต้น

ร.ร.เทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ อ.พล  จ.ขอนแก่น

พ.ค. 2532 –
มี.ค. 2535

-

ประถมศึกษาตอนปลาย

ร.ร.เทศบาลสวนสนุก
อ.เมือง  จ.ขอนแก่น

พ.ค. 2535 –
มี.ค. 2538

ประกาศนียบัตรประถมศึกษา (ป.6)

มัธยมศึกษา

ร.ร.กัลยาณวัตร
อ.เมือง  จ.ขอนแก่น

พ.ค. 2538 –
มี.ค. 2544

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา (ม.6)

ปริญญาตรี

ม.ราชภัฏนครราชสีมา
อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

มิ.ย. 2546 –
มี.ค. 2550

ศิลปศาสตร์บัณฑิต
(สาขาออกแบบนิเทศศิลป์)

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ม.ราชภัฏมหาสารคาม
อ.เมือง  จ.มหาสารคาม

มี.ค. 2551 –
มี.ค. 2552

วิชาชีพครู

ปริญญาโท
การศึกษามหาบัณฑิต

ม.ราชภัฏเทพสตรี
อ.เมือง  จ.ลพบุรี

มิ.ย. 2555 –
มี.ค. 2556

ครุศาสตร์มหาบัณฑิต
การบริหารการศึกษา

 

 
 
 
     
 

วัน เดือน ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน/หน่วยงาน

หน้าที่หลัก

1 พ.ค. 50
- 1 พ.ค. 51

 พลทหาร

  กรมทหารช่าง  ค่ายภาณุรังษี
  อ.เมือง  จ.ราชบุรี

- งานธุรการ รับ ส่ง หนังสือราชการ

9  ม.ค. 51
- 9 ม.ค. 52

ครูพิเศษสอน

  วิทยาลัยอาชีวหนองคาย
  อ.เมือง จ.หนองคาย

- หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก
- สอนวิชาสาขาวิจิตรศิลป์ ระดับชั้น ปวช.
- สอนวิชาสาขาคอมฯกราฟิก ระดับชั้น ปวส.
- ที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้น ปวส.
- ที่ปรึกษาโครงการสาขาคอมฯกราฟิก
- เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตฯ
- จัดทำออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
- จัดทำออกแบบงานป้าย
- สนับสนุนฝึกซ้อม นักเรียนในการแข่งขัน
   ความสามารถด้านวิจิตรศิลป์และคอมฯกราฟิก

9 เม.ย. 52
-31 ส.ค.52

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ

  รร.เทศบาลพลประชานุกูล
  อ.พล  จ.ขอนแก่น

- สอนวิชาทัศนศิลป์ ระดับชั้น ม.2-3
- สอนวิชาคอมพิวเตอร์
- ผช.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

16 ต.ค. 52
-15 ต.ค.54

ครูผู้ช่วย

  รร.นาสนุ่นวิทยาคม
  อ.ศรีเทพ  จ.เพชรบูรณ์

- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
- สอนวิชาทัศนศิลป์ ระดับชั้น ม.1-6
- สอนวิชาคอมพิวเตอร์
- คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
- หัวหน้างานศิลปะบริการชุมชน
- หัวหน้างานส่งเสริมระเบียบวินัยและพฤติกรรม               นักเรียน      
- จัดทำออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
- จัดทำออกแบบงานป้าย
- จัดทำสื่อวีดีทัศน์
- สนับสนุนฝึกซ้อม นักเรียนในการแข่งขัน
   ความสามารถด้านทัศนศิลป์
- ผู้ช่วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
- ควบคุม ฝึกซ้อม วงค์ดุริยางค์ของโรงเรียน
- พิธีกร,ผู้ช่วยพิธีกร กิจกรรมที่จัดขึ้นโรงเรียน

16 ต.ค. 54
-16 มิ.ย.56

ครู คศ.1

 

  รร.นาสนุ่นวิทยาคม
  อ.ศรีเทพ  จ.เพชรบูรณ์

17 มิ.ย. 56
- ปัจจุบัน

ครู คศ.3

  รร.เมืองพลพิทยาคม
  อ.พล  จ.ขอนแก่น

- สอนวิชาทัศนศิลป์ ระดับชั้น ม.6                                  - งานเขียนป้าย , แกะโฟม
- งานออกแบบกราฟิก
- ออกแบบภูมิทัศน์โรงเรียน
- สนับสนุนฝึกซ้อม นักเรียนในการแข่งขัน
   ความสามารถด้านทัศนศิลป์
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
- เจ้าหน้าที่งานชุมชนสัมพันธ์ ฝ่ายบริการ               

 
 
 

 

 

 

77/4 ถ.พิศาล ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120 / e-mail : inspire_88@hotmail.com

โทรศัพท์ : 083-336-6209 / facebook : https://www.facebook.com/creative.plus